นโยบายสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ถูกจำกัด

ผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งของที่เสนอขายนั้นเป็นไปตามกฎหมายทั้งหมด และได้รับอนุญาตให้ลงรายการไว้เพื่อการขายตามเงื่อนไขและนโยบายของ Ket-Market ก่อนจะลงรายการสิ่งของนั้นบนแพลตฟอร์มการขาย เพื่อความสะดวกของผู้ขาย Ket-Market ได้จัดทำคู่มือโดยย่อเกี่ยวกับสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ถูกจำกัดซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายทาง Ket-Market

1. การละเมิดเงื่อนไขการให้บริการของเรา

การละเมิดนโยบายสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ถูกจำกัดอาจส่งผลในทางลบแก่ผู้ขายหลายประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้บางส่วนหรือทั้งหมด

 • การถูกลบออกจากรายการเสนอขาย
 • ถูกจำกัดการได้รับสิทธิพิเศษของบัญชี
 • บัญชีถูกระงับและยกเลิก
 • ถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย

2. รายการสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ถูกจำกัด

 1. ผลิตภัณฑ์จากสัตว์และสัตว์ป่า (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัตว์ป่า)
 2. วัตถุโบราณและโบราณวัตถุสถาน ของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการค้าของเก่า และพระเครื่อง
 3. เครื่องสำอางใช้แล้ว
 4. เงินตราไทย ต่างประเทศและแสตมป์ปลอม
 5. บัตรเครดิตและบัตรเดบิต
 6. เงินตราต่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เงินตราแบบดิจิตอล รวมถึงธนบัตรรัฐบาลและเหรียญที่เพื่อการสะสม
 7. ยาเสพติด ยารักษาโรค (ทั้งมีและไม่มีใบสั่งแพทย์) สารเสพติด และยากระตุ้นอารมณ์ทางเพศที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 8. อุปกรณ์โทรคมนาคม กล้องสอดแนมอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่คล้ายกัน เช่น เครื่องส่งสัญญาณเคเบิลทีวี เครื่องตรวจจับเรดาร์ อุปกรณ์ควบคุมสัญญาณจราจร อุปกรณ์ดักฟัง อุปกรณ์ลอบฟังทางโทรศัพท์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 9. สินค้าที่ถูกสั่งห้ามโดยกฏหมายหรือหน่วยงานรัฐบาลหรือองค์กรที่กำกับดูแลในประเทศไทย
 10. อาวุธปืน อาวุธ เช่น สเปรย์พริกไทย สิ่งเทียมอาวุธ และเครื่องช็อตไฟฟ้า เป็นต้น
 11. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ (ทั้งนี้จะต้องนำส่งใบอนุญาตและได้รับอนุมัติจาก Ket-Market)
 12. สินค้าผลิตภัณฑ์อาหารต้องห้าม: เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ของเรา ห้ามผู้ขายลงรายการสินค้าและสินค้าที่เกี่ยวกับอาหารต่อไปนี้บนไซต์ของเรา
  • (ก) อาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์ในลักษณะเดียวกันที่ประกาศยกเลิกโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือสินค้าที่ไม่มีเลขทะเบียน อ.ย.
  • (ข) สินค้าที่มีคำกล่าวอ้างทางการแพทย์ นั่นคือคำกล่าวอ้างว่าสินค้ามีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัย การรักษา การบรรเทา การบำบัดหรือการป้องกันโรคในมนุษย์ และ/หรือสัตว์ การคุมกำเนิด ทำให้สลบ หรือป้องกันหรือแทรกแซงการทำงานตามปกติของกระบวนการทำงานของร่างกาย ไม่ว่าแบบถาวรหรือชั่วคราว หรือโดยการสิ้นสุด ลด หรือเลื่อนเวลา หรือเพิ่มหรือเร่งการทำงานของกระบวนการทำงานนั้น หรือในลักษณะอื่นใด (เช่น ยารักษาโรค คอนแทคเลนส์ อาหารเสริมปลอมยี่ห้อ)
  • (ค) สินค้าอาหารให้โทษ - อาหารซึ่งประกอบด้วยสารต้องห้ามหรือสารเกินปริมาณที่อนุญาต อาหารมีสิ่งเจือปนที่ไม่แจ้งให้ผู้ซื้อทราบลักษณะของธุรกรรมอย่างครบถ้วนขณะขาย
  • (ง) ผลิตภัณฑ์จากนมที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อโรค
  • (จ) เห็ดป่า
  • (ฉ) สินค้าอาหารอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์
  สินค้าผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่อยู่ในหมวดอาหารต้องห้ามด้านบนจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำและแนวทางเหล่านี้
  • (ก) วันหมดอายุ – สินค้าอาหารทั้งหมดต้องติดฉลากอย่างชัดเจนและเหมาะสมพร้อมระบุวันหมดอายุหรือ “ใช้ภายในวันที่” จะต้องไม่เสนอขายสินค้าอาหารที่หมดอายุ
  • (ข) ภาชนะปิดผนึก – อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ขายบนไซต์ควรบรรจุหีบห่อหรือปิดผนึกเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ซื้อสามารถระบุหลักฐานของการถูกเปิดหรือตำหนิได้ และ
  • (ค) สินค้าอาหารที่เน่าเสียง่าย – ผู้ขายซึ่งลงเสนอขายสินค้าที่น่าเสียง่ายควรระบุอย่างชัดเจนในคำอธิบายสินค้าถึงขั้นตอนที่จะทำเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าจะได้รับการบรรจุหีบห่ออย่างเหมาะสม
 13. ซิมการ์ดเติมเงินโทรศัพท์มือถือที่ใกล้หมดอายุหรือหมดอายุ
 14. สินค้าภายใต้แบรนด์ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายการค้่าใดๆ ตามที่ทางบริษัทกำหนด
 15. สินค้าเกี่ยวกับรัฐหรือตำรวจ เช่น เหรียญตรา เครื่องยศ หรือชุดเครื่องแบบ
 16. ชิ้นส่วนมนุษย์หรือซากศพ
 17. อุปกรณ์สะเดาะกุญแจ
 18. ตั๋วลอตเตอรี่
 19. ยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์
 20. สิ่งของที่อาจละเมิดลิขสิทธิ์: สิ่งของที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสินค้าที่ทำซ้ำขึ้นมา ของปลอม สินค้าหรือของเลียนแบบโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือสิ่งของที่อาจละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก
 21. บริการ: การให้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริการทางเพศ บริการที่มีลักษณะผิดกฎหมาย หรือละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ เป็นสิ่งต้องห้ามบนแพลตฟอร์มของ Ket-Market เว้นแต่มีการอนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งโดย Ket-Market
 22. ตู้สล็อต
 23. สิ่งของที่ถูกเรียกคืน
 24. หุ้น หลักทรัพย์อื่นๆ และแสตมป์
 25. ยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบุหรี่ไฟฟ้า
 26. สิ่งของที่มีเนื้อหาลามกอนาจาร ปลุกระดมหรือทรยศต่อชาติ
 27. สิ่งพิมพ์ หนังสือ ภาพยนตร์ วิดีโอ และ/หรือวิดีโอเกมที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศที่ขายและ/หรือจัดส่ง
 28. สินค้าที่ถูกลักขโมย
 29. สินค้าที่ติดฉลากปลอม และ
 30. สิ่งของอื่นใดที่หรือมีส่วนประกอบที่ (i) ผิดกฎหมายหรือถูกจำกัดในเขตอำนาจศาลของผู้ซื้อและ/หรือผู้ขาย หรือที่ส่งเสริมกิจกรรมผิดกฎหมายหรือที่ถูกจำกัด หรือ (ii) หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล กำหนดว่าอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพหรือความปลอดภัย

หากคุณเห็นบัญชีรายชื่อสินค้าที่ละเมิดนโยบายของเรา โปรดแจ้งให้เราทราบโดยคลิกที่ปุ่ม “รายงานสินค้านี้” หรือ “รายงานผู้ใช้นี้” จากเมนูด้านล่างในหน้าผลิตภัณฑ์หรือผู้ใช้ เมื่อมีการละเมิดนโยบายเกิดขึ้น เราจะส่งอีเมล ข้อความของระบบ และข้อความแจ้งเตือนไปยังผู้ขายเพื่อแจ้งให้ทราบว่าบัญชีรายชื่อถูกลบออกจากเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้เราจะส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังผู้ซื้อสินค้าจากบัญชีรายชื่อดังกล่าวนี้ด้วย คุณมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณอนุญาตให้รับข้อความแจ้งเตือน